Politika zasebnosti

1)            Namen Politike zasebnosti:

Namen Politike zasebnosti Kmetijska zadruga Trebnje-Krka z.o.o., Stari trg 2, Trebnje, 8210 Trebnje, Davčna številka SI 23651270 , Matična: 5142385000 in vseh z njo kapitalsko in upravljavsko povezanih družb oz. družb povezanih na način, da imajo le-te istega lastnika (v nadaljevanju besedila: družba) je seznanitev uporabnikov/koristnikov storitev družbe ter drugih oseb z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe ter pravicami posameznikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov.

Družba nudi posebno skrb varstvu osebnih podatkov. Vsi posredovani oz. pridobljeni osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani oz. pridobljeni s strani posameznika.

Družba z osebnimi podatki posameznikov upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obdelave.

Za varnost osebnih podatkov posameznikov med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov posameznikov. Pri tem družba uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali kako drugače obdelani.

2)            Podatki o družbi/upravljavcu:

Podatki o posamezni družbi kot upravljavcu se nahajajo na spletnem naslovu: www.kz-Trebnje.si / novice

 Družba zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države in/ali mednarodne organizacije.

3)            Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu:

e-pošta: kz-trebnje@siol.net, Tel.: 07 34 81 500

4)            Osebni podatki, ki jih družba obdeluje:

Družba zbira različne vrste podatkov, povezanih s storitvami v okviru dejavnosti družbe, ki vključujejo:

–          podatke, ki jih prejme neposredno od posameznika; in

–          podatke, ki jih zbira v zvezi s posameznikovo uporabo storitev družbe.

Če je posameznik le obiskovalec spletne strani družbe, družba o slednjem zbira podatke le z uporabo t.i. piškotkov.

Če je posameznik uporabnik ali naročnik storitev, ki jih nudi družba, družba o posamezniku zbira tudi druge osebne podatke, ki jih potrebuje za izvajanje storitev, ki jih je posameznik naročil oz. ki jih želi uporabljati/koristiti.

 5)            Nameni in pravna podlaga obdelave:

Osebni podatki posameznika (zbrani na spletu ali v živo) se obdelujejo zlasti za namen:

–          izvajanja kakovostnih storitev v prodajalnah

–          izvajanja trženjskih aktivnosti (zlasti obveščanje o novostih v ponudbi, obveščanje o raznih novicah, akcijskih ponudbah, nagradnih igrah…in ostalih dogodkih, ki so povezane z Kmetijsko zadrugo Trebnje-Krka.

in tehničnega dovoljenja za vozilo, obveščanje o sezonskih akcijah, nagradnih igrah  in ostalih dogodkih);

–          obveščanja o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev;

–          reševanja morebitnih ugovorov ali reklamacij zoper opravljene storitve;

–          izvedbe ustreznih ukrepov za nadzor in preprečevanja morebitnih goljufij oz. drugih protipravnih ravnanj v škodo posameznika ali družbe;

–          rezervacije določenih storitev;

–          obračunavanja opravljenih storitev in izdajanja računov, itd.

 5.1)        Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja posameznika:

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na izrecnem soglasju posameznika, ki družbi omogoča uporabo oz. obdelavo podatkov zlasti za izvajanje trženjskih aktivnosti družbe, kot so zlasti obveščanje o novostih v ponudbi, sezonskih akcijah, nagradnih igrah in ostalih dogodkih. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo potrebam in željam posameznikov in da le-tem s tem poveča uporabna vrednost.

Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih posamezniki izberejo.

Če posameznik ne poda soglasja za izvajanje naštetih trženjskih aktivnosti družbe, ga poda delno ali soglasje prekliče, družba takšnega posameznika ne bo (več) obveščala o izvajanju trženjskih aktivnosti. 

Podaja soglasja za izvajanje trženjskih aktivnosti družbe ni pogojena s koriščenjem storitev, povezanih z dejavnostjo družbe. Podaja soglasja je popolnoma prostovoljna in to, če se posameznik odloči, da ga ne želi podati oz. ga pozneje prekliče, v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, izhajajočih iz pogodbenega razmerja z družbo, oz. za posameznika to ne pomeni dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Spremembo oz. preklic podanega soglasja je mogoče urediti preko elektronskega sporočila na naslov kz-trebnje@siol.net ali s posredovanjem pisne zahteve na naslov sedeža družbe.

Veljavno je zadnje prejeto soglasje ali preklic tega soglasja.

 5.2)        Obdelava osebnih podatkov na podlagi pogodbe:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti družbe in posameznika, se osebni podatki posameznikov obdelujejo zlasti za naslednje namene:

–          identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbenega razmerja, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med družbo in posameznikom.

 5.3)        Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona oz. zakonitega interesa:

Na podlagi zakona oz. zakonitega interesa družbe se osebni podatki posameznikov obdelujejo zlasti za obračunavanje storitev družbe in izdajanje računov, za izvedbo ustreznih ukrepov za nadzor in preprečevanja morebitnih goljufij oz. drugih protipravnih ravnanj v škodo posameznika ali družbe, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja sistema in storitev družbe pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakona oz. zakonitega interesa družbe se osebni podatki posameznikov uporabljajo tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave ter v skladu z davčno zakonodajo.

Pri obračunavanju storitev se na podlagi davčnih predpisov, pridobi in obdeluje za pravilno izdajo računa tudi naslov posameznika.

6)            Posredovanje oz. pogodbena obdelava osebnih podatkov:

Po potrebi se za izvajanje določenih del obdelave, ki prispevajo k storitvam družbe, pooblasti druga zunanja podjetja in posameznike (v nadaljevanju pogodbeni obdelovalci).

V takem primeru lahko družba posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim pogodbenim obdelovalcem, ki bodo z družbo predhodno sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: pogodba o obdelavi).

Pogodbenim obdelovalcem se osebni podatki posameznikov posredujejo samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov pogodbeni obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Pogodbeni obdelovalci so družbi pogodbeno zavezani k spoštovanju varstva in zaupnosti osebnih podatkov posameznikov.

Podrobnejše informacije o pogodbenih obdelovalcih lahko posamezniki pridobijo na podlagi pisne zahteve pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na naslovu: kz-trebnje@siol.net.

Družba na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Družba se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

  7)            Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Osebni podatki se ne hranijo dalj časa, kot je potrebno za namen, za katerega so bili zbrani. To pomeni, da se osebni podatki uničijo ali izbrišejo iz sistema družbe, ko niso več potrebni, razen če veljavna zakonodaja oz. druga zakonita podlaga ne določata drugače.

Družba ima vzpostavljene ustrezne ukrepe za zagotavljanje, da podatke, ki jih obdeluje o posameznikih, hrani skladno s temi načeli:

vsaj toliko dolgo, kot je potrebno za izvedbo storitve, vključno z morebitnimi reklamacijami, ugovori ali zahtevki glede opravljene storitve;

kot to zahtevajo zakonodaja, pogodba ali zakonske obveznosti družbe ali do preklica soglasja, v kolikor se podatki obdelujejo na tej podlagi; ali

tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, ali dlje časa, če to zahteva veljavna zakonodaja oziroma za statistične namene ob upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo.

Računi se hranijo za obdobje skladno z davčno zakonodajo.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

8)            Osebe, ki se seznanijo z osebnimi podatki:

Osebe, ki se seznanijo z osebnimi podatki so zlasti zunanji pogodbeni sodelavci družbe in zaposleni v družbi, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje ter pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe o sodelovanju zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov strank/posameznikov.

9)            Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Posamezniki imajo skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov naslednje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

–          pravico do dostopa do podatkov;

–          pravico do popravka;

–          pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);

–          pravico do omejitve obdelave;

–          pravico do prenosljivosti podatkov;

–          pravico do ugovora;

–          pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu.

Uresničevanje posameznikovih pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, se zagotavlja brez nepotrebnega odlašanja.

O zahtevi posameznika družba odloči v roku enega meseca po prejemu zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev se rok lahko podaljša za največ dva dodatna meseca. O vsakem takem podaljšanju se posameznika obvesti v roku enega meseca od prejema zahteve, skupaj z razlogi z zamudo ter o možnosti vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem pravic posameznikov se naslavljajo na elektronski naslov kz-trebnje@siol.net si ali fizično po pošti na naslov sedeža družbe.

Kadar se zahteva predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko družba zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba:

–          zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali

–          zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 9.1)  Pravica do dostopa do podatkov:

Posameznik ima vedno pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter do preprostega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost.

Posameznik ima vedno tudi pravico do seznanitve, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in če se, do naslednjih informacij:

–          namenom obdelave,

–          vrstami osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

–          uporabniki ali kategorijami uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

–          predvidenim obdobjem hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merili, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

–          obstojem pravice, da se lahko od družbe zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave teh osebnih podatkov, in obstojem pravice do ugovora taki obdelavi,

–          pravice do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

9.2)  Pravica do popravka:

Posameznik ima pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja popravijo netočni osebni podatki povezani s posameznikom ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

9.3)  Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«):

Posameznik ima pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja njegovi osebni podatki izbrišejo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

–          kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

–          kadar posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

–          kadar ugovarja obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

–          kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

–          kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 9.4)  Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik ima pravico doseči omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

–          kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki omogoča preveritev točnosti osebnih podatkov,

–          kadar je obdelava nezakonita, posameznik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,

–          kadar se osebni podatki posameznika ne potrebujejo več za namene obdelave, vendar jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

–          kadar posameznik vloži ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih družbe, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe prevladajo nad posameznikovimi razlogi.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena skladno z zgornjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je družba posameznika dolžna o tem obvestiti.

9.5)  Pravica do prenosljivosti podatkov:

Posameznik ima pravico, da prejme posredovane osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga družba pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na posameznikovi privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (sredstva informacijske tehnologije).

Na zahtevo posameznika, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

9.6)  Pravica do ugovora:

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

9.7)  Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Zoper molk družbe (če torej družba ne odgovori posamezniku v roku 1 meseca) ali zoper zavrnilni odgovor družbe v zvezi s posameznikovo pravico je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen Informacijski pooblaščenec.

Prav tako ima posameznik pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

  1. Končne določbe:

Z uveljavitvijo te Politike zasebnosti preneha veljati do sedaj veljavni Pravilnik o zasebnosti z dne 01.10.2021, objavljen na spletni strani www.kz-trebnje.si

Za vse, kar ni urejeno s Politiko zasebnosti, se uporablja vsakokrat veljavna zakonodaja.

Družba si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta. O spremembi se posameznike seznani z objavo na uradni spletni strani družbe www.kz-trebnje.si ali na drug primeren način, 8 dni pred pričetkom veljavnosti le-te.

Vprašanja o Politiki zasebnosti ali o podatkih, ki jih družba hrani o posameznikih, se posredujejo na elektronski naslov: kz-trebnje@siol.net ali neposredno na naslov družbe.

  1. Objava Politike zasebnosti:

Politika zasebnosti je objavljena in dostopna na spletni strani www.kz-trebnje.si, www.gregorjevsejem.si in v fizični obliki na sedežu družbe

Scroll to Top